Rašeliniště Kapličky

R.CK.07
Localisation: 48.599874N 14.223248E
Area: 100.277 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 899 - 942 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašeliništní vegetace a lučního rašelinného bezlesí ve východní části Svatotomášské hornatiny. Rašeliništní porosty Pinus rotundata, další běžná spol. sv. Sphagnion medii, laggové ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, navazují porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum; na bezlesí mozaika spol. sv. Caricion fuscae, Molinion a Violion caninae. Na CHÚ rašeliniště Kapličky navazují slatinné a rašelinné louky pod bývalou obcí Kapličky směrem k výtopě Protrženého rybníka (rybník dystrofního typu) s mozaikou mokřadních společenstev.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 21.428 ha 21.37 2.51
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.687 ha 0.68 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.002 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.765 ha 0.76 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.061 ha 1.06 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.038 ha 1.04 3.36
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.103 ha 0.1 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.184 ha 0.18 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.797 ha 19.74 3.39
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.724 ha 4.71 2.3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 9.992 ha 9.96 2.97
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.075 ha 0.07 2.4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.786 ha 0.78 2.66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.117 ha 0.12 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.538 ha 6.52 3.44
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Sepedophilus bipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Blanokřídlí Formica lugubris -- Ohrožený -- -- -- 2011
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2011
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.