Pohořské rašeliniště

R.CK.09
Localisation: 48.602876N 14.662103E
Area: 139.391 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Altitude: 893 - 954 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex klečového vrchoviště s navazujícími porosty rašelinných a podmáčených smrčin na náhorní plošině Novohradských hor západně od Pohoří na Šumavě. V SV části komplexu menší klečové vrchoviště částečně vypreparované do bezlesí, s porosty Pinus x pseudopumilio s přechody k Pinus rotundata a s dalšími běžnými porosty sv. Sphagnion medii; rozvolněné rašelinné smrčiny as. Sphagno-Piceetum, fragmenty rašelinných borů, rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum, ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, do území zasahuje i část bezlesí se spol. sv. Caricion fuscae, Calthion a Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6.148 ha 4.41 2.09
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.012 ha 0.01 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.461 ha 1.05 1.85
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.354 ha 3.12 1.99
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 81.182 ha 58.24 1.9
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.397 ha 1 1.94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.142 ha 0.1 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 17.498 ha 12.55 1.07
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.049 ha 0.04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.321 ha 0.95 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.995 ha 0.71 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Calicium pinastri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.