Pohořské rašeliniště

R.CK.09
Localisation: 48.602876N 14.662103E
Area: 139.391 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 893 - 954 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex klečového vrchoviště s navazujícími porosty rašelinných a podmáčených smrčin na náhorní plošině Novohradských hor západně od Pohoří na Šumavě. V SV části komplexu menší klečové vrchoviště částečně vypreparované do bezlesí, s porosty Pinus x pseudopumilio s přechody k Pinus rotundata a s dalšími běžnými porosty sv. Sphagnion medii; rozvolněné rašelinné smrčiny as. Sphagno-Piceetum, fragmenty rašelinných borů, rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum, ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, do území zasahuje i část bezlesí se spol. sv. Caricion fuscae, Calthion a Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.003 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.891 ha 2.79 2.33
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.039 ha 0.03 2.5
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.289 ha 0.21 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.630 ha 4.76 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 82.886 ha 59.46 2.21
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.874 ha 4.21 1.5
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.386 ha 0.28 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12.055 ha 8.65 1.78
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.153 ha 0.11 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.158 ha 0.83 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.004 ha -- 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. album kýchavice bílá pravá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.