Pohořské rašeliniště

R.CK.09
Localisation: 48.602876N 14.662103E
Area: 139.391 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 893 - 954 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex klečového vrchoviště s navazujícími porosty rašelinných a podmáčených smrčin na náhorní plošině Novohradských hor západně od Pohoří na Šumavě. V SV části komplexu menší klečové vrchoviště částečně vypreparované do bezlesí, s porosty Pinus x pseudopumilio s přechody k Pinus rotundata a s dalšími běžnými porosty sv. Sphagnion medii; rozvolněné rašelinné smrčiny as. Sphagno-Piceetum, fragmenty rašelinných borů, rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum, ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, do území zasahuje i část bezlesí se spol. sv. Caricion fuscae, Calthion a Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.004 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.153 ha 0.11 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.039 ha 0.03 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 82.886 ha 59.46 2.21
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.289 ha 0.21 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.003 ha -- 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.630 ha 4.76 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.891 ha 2.79 2.33
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.874 ha 4.21 1.5
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.386 ha 0.28 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12.055 ha 8.65 1.78
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.158 ha 0.83 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Danosoma fasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Cis punctulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium glomeratum chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.