Pramenná oblast Horského potoka

R.CK.10
Localisation: 48.628934N 14.112945E
Area: 141.842 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 800 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Cenný komplex rašelinných luk v údolí Horského potoka a velmi cenné svahové rašeliniště v pramenné části Horského potoka na plochách bývalých polních kultur náležejících vysídlené obci Linda a navazujících mokřadních biotopů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.775 ha 4.07 3.35
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.081 ha 0.06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.695 ha 4.72 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.379 ha 2.38 1.55
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.118 ha 6.43 2.37
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.592 ha 2.53 3.3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21.471 ha 15.14 3.21
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.003 ha -- 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.571 ha 10.98 2.02
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.254 ha 0.18 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.695 ha 1.19 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.129 ha 0.09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 19.738 ha 13.92 3.63
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.779 ha 0.55 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2017
Cévnaté rostliny Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 57 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.