Pramenná oblast Horského potoka

R.CK.10
Localisation: 48.628934N 14.112945E
Area: 141.842 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA
Altitude: 800 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Cenný komplex rašelinných luk v údolí Horského potoka a velmi cenné svahové rašeliniště v pramenné části Horského potoka na plochách bývalých polních kultur náležejících vysídlené obci Linda a navazujících mokřadních biotopů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.193 ha 3.66 3.28
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.448 ha 3.84 3.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.250 ha 2.29 1.6
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.620 ha 4.67 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.879 ha 1.32 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.167 ha 6.46 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.064 ha 0.05 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 12.514 ha 8.82 1.57
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.695 ha 1.19 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.001 ha -- 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.252 ha 0.88 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.744 ha 1.93 1.58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17.851 ha 12.59 3.48
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.779 ha 0.55 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 38 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.