Pramenná oblast a údolí Ježové

R.CK.13
Localisation: 48.662758N 14.058983E
Area: 109.303 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 713 - 810 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Tato oblast představuje zajímavý komplex opuštěných luk a pastvin, kde se vyskytují jak velice zachované rašelinné louky, tak i společenstva na různém stupni sukcese k lesu. Nejcennější částí úze­mí je rašelinná louka v cípu čes. území u I/73 s typicky vyvinutými společenstvy a výskytem rákosu v terestrické formě na rašelinném substrátu. V návaznosti na zachovalé památky Schwarzenberského kanálu na evropském rozvodí tvoří významný kulturně-přírodovědný celek.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.150 ha 0.14 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.947 ha 1.78 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.003 ha -- 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.165 ha 1.98 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.809 ha 1.66 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.450 ha 0.41 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.792 ha 1.64 2.29
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35.127 ha 32.14 2.54
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.384 ha 1.27 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.729 ha 0.67 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.309 ha 11.26 3.51
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14.403 ha 13.18 3.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.