Prameniště Pohořského potoka

R.CK.17
Localisation: 48.59499N 14.693883E
Area: 322.569 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Altitude: 896 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex prameništní, rašeliništní a luční mokřadní vegetace, vytvořené na soustavě pramenišť a v nivách drobných potoků v pramenné oblasti Pohořského potoka, na náhorní plošině Novohradských hor. Mozaika společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Polygono-Trisetion a Violion caninae, místy již s přechody k vrchovištním společenstvům sv. Sphagnion medii.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 94.466 ha 29.29 2.59
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.377 ha 0.12 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.712 ha 0.53 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.748 ha 0.23 1.2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.831 ha 3.36 1.72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5.991 ha 1.86 1.13
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11.708 ha 3.63 1.83
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 60.928 ha 18.89 1.91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14.981 ha 4.64 1.64
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.615 ha 2.67 1.95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.103 ha 0.03 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 3.747 ha 1.16 2.83
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.298 ha 0.09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16.571 ha 5.14 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2005
Brouci Amara nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2001
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 55 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.