Prameniště Pohořského potoka

R.CK.17
Localisation: 48.59499N 14.693883E
Area: 322.569 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 896 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex prameništní, rašeliništní a luční mokřadní vegetace, vytvořené na soustavě pramenišť a v nivách drobných potoků v pramenné oblasti Pohořského potoka, na náhorní plošině Novohradských hor. Mozaika společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Polygono-Trisetion a Violion caninae, místy již s přechody k vrchovištním společenstvům sv. Sphagnion medii.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.279 ha 0.09 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16.662 ha 5.17 1.42
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 20.945 ha 6.49 1.54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.635 ha 0.51 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.637 ha 0.2 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.053 ha 0.02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.041 ha 0.01 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.038 ha 0.01 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5.204 ha 1.61 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.158 ha 0.05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.565 ha 5.76 2.01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9.275 ha 2.88 2.01
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.346 ha 2.9 2.03
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 59.360 ha 18.4 2.24
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 93.369 ha 28.95 2.84

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Tachinus elongatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 96 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.