Prameniště Pohořského potoka

R.CK.17
Localisation: 48.59499N 14.693883E
Area: 322.569 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 896 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně rozsáhlý komplex prameništní, rašeliništní a luční mokřadní vegetace, vytvořené na soustavě pramenišť a v nivách drobných potoků v pramenné oblasti Pohořského potoka, na náhorní plošině Novohradských hor. Mozaika společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Polygono-Trisetion a Violion caninae, místy již s přechody k vrchovištním společenstvům sv. Sphagnion medii.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.053 ha 0.02 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 93.369 ha 28.95 2.84
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.038 ha 0.01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.635 ha 0.51 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16.662 ha 5.17 1.42
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5.204 ha 1.61 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9.275 ha 2.88 2.01
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 59.360 ha 18.4 2.24
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 20.945 ha 6.49 1.54
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.637 ha 0.2 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.346 ha 2.9 2.03
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.041 ha 0.01 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.279 ha 0.09 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.158 ha 0.05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.565 ha 5.76 2.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 96 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.