Peklo

R.CL.01
Localisation: 50.653162N 14.513329E
Area: 77.353 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NNM
Altitude: 236 - 277 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolí zaříznuté do kvádrových pískovců, na jehož dně meandruje Robečský potok, s doprovodnými pobřežními a prameništními společenstvy. V podrostu lužního lesa v nivě potoka je hojná bledule jarní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.003 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.013 ha 0.02 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.061 ha 0.08 3.81
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.090 ha 0.12 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.092 ha 0.12 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.099 ha 0.13 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.138 ha 0.18 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.246 ha 0.32 1.4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.524 ha 0.68 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.599 ha 0.77 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.014 ha 1.31 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.138 ha 1.47 1.71
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.859 ha 2.4 1.23
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.333 ha 3.02 1
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2.505 ha 3.24 1.2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Phlebia centrifuga žilnatka bledá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Resinomycena saccharifera žebernatka bezkolencová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Houby Pluteus podospileus štítovka vločkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2019
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cardamine dentata řeřišnice bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 158 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.