Peklo

R.CL.01
Localisation: 50.653162N 14.513329E
Area: 77.353 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NNM
Altitude: 236 - 277 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolí zaříznuté do kvádrových pískovců, na jehož dně meandruje Robečský potok, s doprovodnými pobřežními a prameništními společenstvy. V podrostu lužního lesa v nivě potoka je hojná bledule jarní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.003 ha -- 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.014 ha 1.31 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.090 ha 0.12 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.524 ha 0.68 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 11.104 ha 14.35 1.02
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 6.227 ha 8.05 2.33
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9.964 ha 12.88 1.64
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.138 ha 1.47 1.71
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.138 ha 0.18 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.333 ha 3.02 1
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.246 ha 0.32 1.4
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.099 ha 0.13 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.013 ha 0.02 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.061 ha 0.08 3.81
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 4.930 ha 6.37 1.31
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Airaphilus elongatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Brouci Pseudanostirus globicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Cladonia ramulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Quasimus minutissimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Rhizophagus parallelocollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia arbuscula subsp. squarrosa -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia caespiticia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2012
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 144 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.