Hradčanské rybníky

R.CL.03
Localisation: 50.611427N 14.740122E
Area: 212.706 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 272 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava pěti lesních rybníků propojených přirozeným tokem Hradčanského potoka. Mokřad má bohatou vodní, bažinnou a rašelinnou květenu s četnými ohroženými druhy. Rybníky jsou obklopeny bažinnými olšinami a rašelinnými bory. Rezervace byla značně zdevastována bývalou sovětskou armádou, v současné době je v rámci revitalizačních opatření připravována postupná obnova rybníků. Po uvedení do původního stavu a za rozumného lesního a rybářského hospodaření budou rybníky významnou mokřadní rezervací. Území je součástí připravované NPR Dokeské pískovce a mokřady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8.587 ha 4.04 1.01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.142 ha 15.58 2.43
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.136 ha 0.06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.383 ha 0.18 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 3.738 ha 1.76 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 2.388 ha 1.12 2
First 1 2 Showing: 15 - 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2020
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2020
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2020
Cévnaté rostliny Melissa officinalis meduňka lékařská -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 207 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.