Hradčanské rybníky

R.CL.03
Localisation: 50.611427N 14.740122E
Area: 212.706 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 272 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava pěti lesních rybníků propojených přirozeným tokem Hradčanského potoka. Mokřad má bohatou vodní, bažinnou a rašelinnou květenu s četnými ohroženými druhy. Rybníky jsou obklopeny bažinnými olšinami a rašelinnými bory. Rezervace byla značně zdevastována bývalou sovětskou armádou, v současné době je v rámci revitalizačních opatření připravována postupná obnova rybníků. Po uvedení do původního stavu a za rozumného lesního a rybářského hospodaření budou rybníky významnou mokřadní rezervací. Území je součástí připravované NPR Dokeské pískovce a mokřady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.136 ha 0.06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.383 ha 0.18 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 3.738 ha 1.76 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.506 ha 3.53 1
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 2.388 ha 1.12 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 10.659 ha 5.01 3.38
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.835 ha 0.39 2.52
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.693 ha 2.68 1.2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.142 ha 15.58 2.43
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.042 ha 0.02 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.031 ha 2.84 3.55
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.557 ha 0.26 1.01
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.048 ha 0.02 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22.359 ha 10.51 1.68
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.019 ha 0.48 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Antrodia macra outkovka vrbová -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Spergula morisonii kolenec Morisonův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Teesdalia nudicaulis nahoprutka písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Schrankia taenialis můřička večerní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 207 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.