Hamerské jezero

R.CL.04
Localisation: 50.698918N 14.847723E
Area: 60.168 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Altitude: 322 - 347 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Botanicky nejvýznamnější rybník z bývalé soustavy tří rybníků u Stráže pod Ralskem. Rybník byl od r. 1984 na 10 let vypuštěn z důvodů těžby uranu. V současné době dochází zvolna k regeneraci vodních a bažinných společenstev. Nacházejí se zde rašelinné olšiny, prameniště a mokřadní louky, menší rašeliniště v jižní části rybníka vypuštěním téměř zaniklo. Nedaleké jezírko ležící na přítokovém kanálu je důležitou genofondovou základnou pro regeneraci vegetace rybníka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 49.204 ha 81.78 2.93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.479 ha 9.11 1.16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.107 ha 0.18 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.318 ha 0.53 2.68
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.121 ha 0.2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.799 ha 1.33 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Spergula morisonii kolenec Morisonův -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.