Holanské rybníky

R.CL.05
Localisation: 50.627481N 14.497766E
Area: 375.016 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
Altitude: 257 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.098 ha 0.03 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 11.383 ha 3.04 2.58
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.366 ha 0.1 2.15
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.830 ha 2.62 1.88
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.026 ha 0.01 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.146 ha 0.04 3
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.187 ha 0.05 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.156 ha 0.57 1.72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 83.357 ha 22.23 2.88
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.459 ha 0.12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.441 ha 1.18 2.79
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.641 ha 2.57 2.31
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24.712 ha 6.59 2.59
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.047 ha 0.01 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.303 ha 0.08 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2005
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2006
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 126 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.