Holanské rybníky

R.CL.05
Localisation: 50.627481N 14.497766E
Area: 375.016 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 257 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.016 ha -- 4
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.214 ha 0.06 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.439 ha 0.92 3.31
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 14.511 ha 3.87 3.04
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.459 ha 0.12 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.759 ha 0.47 2.94
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82.841 ha 22.09 2.94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.294 ha 1.15 2.84
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10.499 ha 2.8 2.63
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24.758 ha 6.6 2.61
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.313 ha 0.62 2.54
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.519 ha 0.67 2.52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.014 ha 2.4 2.28
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.254 ha 0.07 2.22
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.003 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Kroužkovci Hirudo medicinalis pijavka lékařská -- HD V Ohrožený (EN) -- 2020
First 6 7 8 9 10 11 Last Showing: 135 - 150 of 153 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.