Holanské rybníky

R.CL.05
Localisation: 50.627481N 14.497766E
Area: 375.016 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 257 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.459 ha 0.12 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82.841 ha 22.09 2.94
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.156 ha 0.57 1.72
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.187 ha 0.05 1
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.214 ha 0.06 4
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.003 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.379 ha 2.5 1.77
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.254 ha 0.07 2.22
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10.499 ha 2.8 2.63
First 1 2 Showing: 15 - 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Motýli Phragmatiphila nexa rákosnice ostřicová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2011
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 153 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.