Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.540 ha 1.94 2.34
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23.134 ha 3.31 2.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.603 ha 0.23 2.93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 14.423 ha 2.06 2.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38.501 ha 5.51 3.86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.904 ha 3.28 1.09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.616 ha 1.38 2.38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.188 ha 1.03 2.75
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.412 ha 0.35 2.25
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.746 ha 0.25 1.45
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.848 ha 0.12 3.35
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.920 ha 0.13 3.55
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.621 ha 0.23 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.081 ha 2.16 3.6
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.319 ha 0.47 3.88
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 189 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.