Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.674 ha 0.24 3.9
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5.411 ha 0.77 3.61
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.904 ha 3.28 1.09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.616 ha 1.38 2.38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38.501 ha 5.51 3.86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.603 ha 0.23 2.93
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23.134 ha 3.31 2.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 33.691 ha 4.82 2.29
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.621 ha 0.23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 39.754 ha 5.69 2.16
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 81.574 ha 11.67 2.64
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.412 ha 0.35 2.25
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.920 ha 0.13 3.55
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 2.5
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.081 ha 2.16 3.6
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2010
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 179 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.