Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.001 ha -- 3
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 4
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 2.5
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.008 ha -- 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.013 ha -- 1.56
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.017 ha -- 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.045 ha 0.01 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.110 ha 0.02 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.110 ha 0.02 3.25
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.143 ha 0.02 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.195 ha 0.03 1.34
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.201 ha 0.03 2.31
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.220 ha 0.03 1.09
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.395 ha 0.06 2.22
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.511 ha 0.07 3.6
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Coscinia cribraria přástevník fialkový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2021
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Pisidium globulare hrachovka kulovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 189 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.