Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.540 ha 1.94 2.34
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.195 ha 0.03 1.34
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.219 ha 0.17 3.14
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.220 ha 0.03 1.09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.201 ha 0.03 2.31
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.008 ha -- 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.143 ha 0.02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 33.691 ha 4.82 2.29
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 46.277 ha 6.62 2.49
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.935 ha 0.56 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23.134 ha 3.31 2.31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 81.574 ha 11.67 2.64
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.110 ha 0.02 3.25
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5.411 ha 0.77 3.61
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.017 ha -- 1
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 174 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.