Rohozenský rybník, Strádovka

R.CR.04
Localisation: 49.810505N 15.805191E
Area: 64.934 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 574 - 598 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník významný především jako tahová zastávka pro vodní ptáky, v současnosti se silně poškozenou litorální vegetací po vyhrnutí. Na přítoku rašelinné louky (PR Strádovka).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20.072 ha 30.91 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.665 ha 7.18 1.67
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.158 ha 1.78 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.888 ha 7.53 1.6
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.815 ha 2.79 1.14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.373 ha 5.19 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.773 ha 4.27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.334 ha 0.51 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.005 ha 0.01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.005 ha 9.25 2.79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.642 ha 2.53 1.81

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2019
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.