Rohozenský rybník, Strádovka

R.CR.04
Localisation: 49.810505N 15.805191E
Area: 64.934 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 574 - 598 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník významný především jako tahová zastávka pro vodní ptáky, v současnosti se silně poškozenou litorální vegetací po vyhrnutí. Na přítoku rašelinné louky (PR Strádovka).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.005 ha 0.01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.334 ha 0.51 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.158 ha 1.78 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.642 ha 2.53 1.81
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.815 ha 2.79 1.14
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.773 ha 4.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.373 ha 5.19 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.665 ha 7.18 1.67
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.888 ha 7.53 1.6
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.005 ha 9.25 2.79
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20.072 ha 30.91 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Corticeus fraxini -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.