Hluboký

R.CR.05
Localisation: 49.863165N 15.835692E
Area: 18.701 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 368 - 386 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník leží na severním úpatí Železných hor. Volná hladina rybníka je lemována sporadickými pruhy rákosin, které místy plynule přecházejí do ostřicových luk s roztroušenými vrbami a olšemi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.312 ha 1.67 1.15
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6.083 ha 32.53 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.615 ha 3.29 2.66
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.509 ha 2.72 1.48
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.347 ha 1.85 2.45
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.771 ha 4.12 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.835 ha 4.47 1.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.017 ha 0.09 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.738 ha 3.95 1.27
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.007 ha 0.03 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.