Nebočadský luh

R.DC.03
Localisation: 50.721354N 14.192111E
Area: 12.400 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 127 - 150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.001 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.003 ha 0.02 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.025 ha 0.2 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.059 ha 0.48 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.104 ha 0.84 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.116 ha 0.94 1.66
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.744 ha 6 3.86
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.153 ha 17.37 1.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.285 ha 26.49 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Ameiurus nebulosus sumeček americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) GL 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Armeria vulgaris trávnička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.