Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Localisation: 50.851733N 14.342681E
Area: 316.583 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM
Altitude: 104 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.318 ha 4.84 1.95
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.992 ha 0.63 1.3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.002 ha -- 1.2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.034 ha 0.01 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.343 ha 0.11 2.37
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.397 ha 0.44 2.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 11.389 ha 3.6 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.966 ha 1.88 2.95
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.090 ha 0.34 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8.359 ha 2.64 1.55
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 15.699 ha 4.96 2.36
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.778 ha 0.88 2.33
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.556 ha 1.12 3.1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.474 ha 0.15 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.018 ha 0.01 4
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2015
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2010
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 79 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.