Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Localisation: 50.851733N 14.342681E
Area: 316.583 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM
Altitude: 104 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 15.699 ha 4.96 2.36
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.183 ha 0.37 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 14.986 ha 4.73 1.65
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 8.291 ha 2.62 2.08
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.992 ha 0.63 1.3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.397 ha 0.44 2.22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.556 ha 1.12 3.1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.778 ha 0.88 2.33
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.034 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.963 ha 1.25 1.34
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.318 ha 4.84 1.95
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19.364 ha 6.12 2.82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.966 ha 1.88 2.95
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.022 ha 0.01 1
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Thelotrema lepadinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2013
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2011
Ryby a mihule Salmo salar losos obecný -- HD II, HD V Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 75 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.