Niva Nemanického potoka

R.DO.01
Localisation: 49.456454N 12.69522E
Area: 514.185 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 535 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlá mozaika mokřadních porostů v aluviu potoka – rákosiny, porsty vysokých ostřic, společenstva sv. Calthion, mezofylní a smilkové louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 130.357 ha 25.35 2.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.137 ha 0.8 3.91
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.09 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 49.402 ha 9.61 2.01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 71.946 ha 13.99 1.64
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 18.617 ha 3.62 3.22
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.265 ha 0.05 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.211 ha 0.04 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.918 ha 0.76 1.72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.756 ha 3.26 1.17
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.027 ha 0.01 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 14.166 ha 2.76 2.3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20.517 ha 3.99 2.49
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.578 ha 0.31 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.721 ha 2.09 1.43
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Salix repens vrba plazivá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Myriophyllum alterniflorum stolístek střídavokvětý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.