Niva Nemanického potoka

R.DO.01
Localisation: 49.456454N 12.69522E
Area: 514.185 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 535 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlá mozaika mokřadních porostů v aluviu potoka – rákosiny, porsty vysokých ostřic, společenstva sv. Calthion, mezofylní a smilkové louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.034 ha 0.78 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.09 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.137 ha 0.8 3.91
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 130.357 ha 25.35 2.08
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.211 ha 0.04 4
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.265 ha 0.05 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.285 ha 0.64 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 15.883 ha 3.09 1.85
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20.517 ha 3.99 2.49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.756 ha 3.26 1.17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 18.617 ha 3.62 3.22
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.267 ha 0.05 1.01
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.721 ha 2.09 1.43
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.027 ha 0.01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.691 ha 2.86 2.89
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Crocidura leucodon bělozubka bělobřichá Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
First 3 4 5 6 7 Showing: 90 - 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.