Staré Hamry – Mlýn

R.FM.02
Localisation: 49.48071N 18.405706E
Area: 251.853 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 494 - 768 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vrchoviště v komplexu smrčin Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.469 ha 1.38 2.04
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.829 ha 1.92 1.5
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.273 ha 2.49 1.73
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.783 ha 0.71 2.97
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.223 ha 0.49 2.3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.105 ha 0.04 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.735 ha 0.69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.158 ha 0.06 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.166 ha 0.07 3.11
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 121.091 ha 48.08 2.05
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.098 ha 0.44 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.872 ha 1.54 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.117 ha 0.05 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.709 ha 0.28 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 3.872 ha 1.54 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Savci Canis lupus vlk obecný Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Savci Lynx lynx rys ostrovid Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Petasites kablikianus devětsil Kablíkové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.