V Podolánkách

R.FM.03
Localisation: 49.468932N 18.354911E
Area: 75.193 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 641 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lesní porosty na rašelinném podkladě v pramenné oblasti Čeladenky (podmáčená jedlová smrčina a kyselá smrková jedlina na pseudogleji). Ve stromovém patře je dominantní smrk, vtroušen je buk lesní a na silně zamokřených lokalitách olše šedá a lepkavá.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.096 ha 2.79 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.820 ha 2.42 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.050 ha 0.07 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.003 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.026 ha 0.03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.845 ha 1.12 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.016 ha 0.02 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57.510 ha 76.48 2.16
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.023 ha 0.03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.262 ha 0.35 1.88
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.010 ha 0.01 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.119 ha 0.16 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.557 ha 2.07 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2013
Obojživelníci Lissotriton montandoni čolek karpatský Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2013
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.