Profil Morávky

R.FM.04
Localisation: 49.666606N 18.392778E
Area: 169.192 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNM, NM
Altitude: 298 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Společenstvo řady úvalových luhů v širokých aluviích pahorkatin na štěrkových terasách. Přirozený tok řeky Morávky v km 1.1-3.45 a související lesní porosty s rozšířením na území dále podél (proti) toku až k obci Vyšné Lhoty. Neupravený štěrkonosný tok řeky Morávky zde místy meandruje a vytváří štěrková pole. Jedinečnost společenstev lužních lesů je dána prostorovou, druhovou a věkovou skladbou dřevin a keřového patra. Lesní společenstva patří k úvalovým luhům, vyskytujících se v širokých aluviích pahorkatin (štěrkovitý jilmový luh). Výjimečnost toku a jeho štěrkových lavic dokumentuje výskyt 66 druhů ploštic (pronikají i horské druhy).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 10.106 ha 5.97 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0.673 ha 0.4 1.23
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 1.509 ha 0.89 1
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 12.705 ha 7.51 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 112.744 ha 66.64 1.34
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 6.738 ha 3.98 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus sexpunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.