Skalická Morávka

R.FM.07
Localisation: 49.641566N 18.436245E
Area: 207.695 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 300 - 398 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jeden z posledních zbytků divočící řeky karpatského flyšového pásma v ČR. Niva je místy široká až 100 m a je vyplněna rozsáhlými štěrkovými náplavy. Nejbližší okolí je tvořeno měkkým a tvrdým luhem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.382 ha 0.18 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.016 ha 0.01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.746 ha 0.84 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.834 ha 0.4 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.824 ha 3.29 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.272 ha 0.13 1
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 17.315 ha 8.34 1.23
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 113.855 ha 54.82 1.49
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 18.985 ha 9.14 1
M4.2 Štěrkové náplavy s židovníkem německým (Myricaria germanica) 3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica) 13.366 ha 6.44 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Chrostíci Hydroptila occulta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Polydrusus impressifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis f. pleniflorus -- Ohrožený -- -- -- 2017
Chrostíci Agraylea sexmaculata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Chrostíci Holocentropus stagnalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Chrostíci Hydroptila angulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Chrostíci Hydroptila lotensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Chrostíci Hydroptila tineoides -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Oreodytes septentrionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Chrostíci Leptocerus tineiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Chrostíci Oecetis testacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 180 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.