Kamenec

R.FM.08
Localisation: 49.676539N 18.393563E
Area: 12.796 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Altitude: 317 - 328 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malé jezírko s živým rašeliništěm ve štěrkopísčitých náplavech risské terasy řeky Morávky. Břehy jezírka jsou bažinaté s porosty sítin, ostřic a hojným výskytem rašeliníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.049 ha 0.38 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.046 ha 0.36 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.601 ha 28.14 1.39
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.776 ha 29.51 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.108 ha 0.84 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.776 ha 6.06 1.75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.836 ha 14.35 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Monotropa hypopitys hnilák smrkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Salvinia natans nepukalka vzplývající Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2012
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.