Přehrada Olešná

R.FM.09
Localisation: 49.658187N 18.311496E
Area: 102.958 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
reservoir
Altitude: 293 - 329 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Středně velká přehradní nádrž, v mělčích zálivech porosty orobinců a zevaru, na březích hojné porosty keřových vrb a olší. Významná tahová zastávka vodního ptactva. Na jednom z přítokových potoků malý rybník s kolmými břehy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.494 ha 0.48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.773 ha 0.75 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.013 ha 0.01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8.774 ha 8.52 3.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.273 ha 0.27 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.029 ha 1 2.7
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.336 ha 2.27 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.720 ha 0.7 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2016
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 59 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.