Řeka Ostravice – Baška

R.FM.10
Localisation: 49.637701N 18.365512E
Area: 189.323 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Altitude: 296 - 359 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek neregulovaného koryta řeky s posledními zbytky větších štěrkových lavic, místy odkryté geologické podloží. Okolní porosty potočního luhu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.242 ha 0.13 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.627 ha 0.33 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 16.756 ha 8.85 1
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.189 ha 1.68 1.52
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.418 ha 0.22 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11.452 ha 6.05 2
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 5.567 ha 2.94 2.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 97.376 ha 51.43 1.92
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.334 ha 1.23 1.79
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.059 ha 0.03 1.15
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0.725 ha 0.38 1.58

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Salix daphnoides vrba lýkovcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Calamagrostis pseudophragmites třtina pobřežní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.