Řeka Ostravice – Baška

R.FM.10
Localisation: 49.637701N 18.365512E
Area: 189.323 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Altitude: 296 - 359 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek neregulovaného koryta řeky s posledními zbytky větších štěrkových lavic, místy odkryté geologické podloží. Okolní porosty potočního luhu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 5.567 ha 2.94 2.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 97.376 ha 51.43 1.92
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11.452 ha 6.05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.189 ha 1.68 1.52
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.418 ha 0.22 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.334 ha 1.23 1.79
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.059 ha 0.03 1.15
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0.725 ha 0.38 1.58
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.627 ha 0.33 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.242 ha 0.13 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 16.756 ha 8.85 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Salix daphnoides vrba lýkovcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.