Sázava (Dobrá n. S. – Vilémovice)

R.HB.02
Localisation: 49.669277N 15.411643E
Area: 123.292 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NR
Altitude: 353 - 427 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vodními makrofyty silně zarostlý neregulovaný úsek řeky v hlubokém údolí, zahrnující též peřeje Stvořidla.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.483 ha 0.39 2.71
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.845 ha 7.17 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 18.849 ha 15.29 1.99
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.244 ha 1.01 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.199 ha 0.16 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.840 ha 2.3 3.48
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 20.781 ha 16.85 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.672 ha 0.54 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Batrachium penicillatum lakušník štětičkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2018
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.