Niva Doubravy

R.HB.04
Localisation: 49.693261N 15.767237E
Area: 88.507 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 522 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek nivních rašelinných luk, lemujících tok řeky Doubravy J od Sobiňova. Po pozemkových úpravách v letech 1978–83, kdy došlo k prakticky úplné likvidaci těchto biotopů, se jedná o poslední zachovalý komplex v takovéto rozloze (90 ha) na Vysočině. Přibližně ve středu lokality je Zahájský rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.117 ha 0.13 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.028 ha 0.03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.895 ha 3.27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.336 ha 4.9 3.15
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.003 ha -- 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.066 ha 0.07 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.347 ha 1.52 1.65
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7.480 ha 8.45 2.28
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.441 ha 0.5 1.35
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.818 ha 0.92 2.88
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 13.911 ha 15.72 2.28
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.677 ha 3.02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32.774 ha 37.03 2.01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.439 ha 1.63 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.