Jiříkovský rybník a Havranka

R.HB.06
Localisation: 49.732771N 15.552978E
Area: 78.971 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 485 - 494 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý rybník s rákosinami a břehovými porosty, přilehlý komplex vlhkých luk, mokřadů, ostřicových porostů a rákosin na místě zaniklé vodní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 24.175 ha 30.61 3.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.009 ha 0.01 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.255 ha 0.32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.834 ha 1.06 1.76
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.450 ha 8.17 1.48
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 10.231 ha 12.95 2.18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.773 ha 12.38 2.04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.536 ha 3.21 2.25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.047 ha 0.06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.892 ha 2.4 3.96

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2012
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2014
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.