Roudnička – Datlík a slatinné louky

R.HK.01
Localisation: 50.171789N 15.835895E
Area: 35.774 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 244 - 249 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Několik rybníků s litorálními porosty a rákosinami. Slatinná louka u rybníka Roudnička.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.171 ha 0.48 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.33 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8.521 ha 23.82 1.78
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.380 ha 3.86 2.34
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.675 ha 7.48 1.93
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.757 ha 7.71 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.776 ha 13.35 1.24
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.159 ha 0.44 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.335 ha 0.94 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.441 ha 4.03 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.165 ha 0.46 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.000 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.