Velké jezero

R.HK.02
Localisation: 50.188252N 15.819335E
Area: 16.703 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Altitude: 226 - 229 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Staré labské rameno s hodnotnými břehovými porosty, částečně narušené blízkostí obce (Třebeš). Navazuje na lokalitu U Velkého jezera.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.072 ha 0.43 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.104 ha 18.59 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.386 ha 2.31 1.24
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.722 ha 4.32 2.6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.111 ha 0.67 1.84
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.395 ha 2.36 1.14

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.