Polabina u Trotiny

R.HK.03
Localisation: 50.276745N 15.828428E
Area: 21.732 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Altitude: 236 - 240 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Staré labské rameno u soutoku Labe s Trotinou s hodnotnými břehovými porosty, zajímavou vodní květenou a lužním lesem s přirozenou dřevinnou skladbou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.529 ha 7.04 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.072 ha 0.33 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.300 ha 24.39 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.384 ha 15.57 2.8
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.019 ha 4.69 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.005 ha 0.02 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Prionychus ater spuchřelík černý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.