Plácky

R.HK.06
Localisation: 50.246173N 15.832547E
Area: 43.377 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
Altitude: 229 - 232 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Staré labské rameno, zatopené pískovny a strouhy na levém břehu Labe mezi Správčicemi a Kydlinovem. Krajinářská lokalita s rozptýlenou zelení – v prostoru roste též chráněný dub. Významné hnízdiště zpěvného ptactva a útočiště drobné zvěře.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.415 ha 0.96 1.93
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 8.022 ha 18.49 2.13
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.087 ha 4.81 3.28
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.160 ha 0.37 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.774 ha 13.31 1.98
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.701 ha 8.53 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.190 ha 0.44 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.128 ha 0.29 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.111 ha 7.17 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Stratiotes aloides řezan pilolistý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.