Plácky

R.HK.06
Localisation: 50.246173N 15.832547E
Area: 43.377 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
Altitude: 229 - 232 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Staré labské rameno, zatopené pískovny a strouhy na levém břehu Labe mezi Správčicemi a Kydlinovem. Krajinářská lokalita s rozptýlenou zelení – v prostoru roste též chráněný dub. Významné hnízdiště zpěvného ptactva a útočiště drobné zvěře.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.415 ha 0.96 1.93
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.128 ha 0.29 2
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.160 ha 0.37 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.774 ha 13.31 1.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.111 ha 7.17 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.701 ha 8.53 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.087 ha 4.81 3.28
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.190 ha 0.44 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 8.022 ha 18.49 2.13

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.