Javorka, Lukavecký a Chotečský potok

R.HK.08
Localisation: 50.390969N 15.550572E
Area: 634.412 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 232 - 516 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Téměř celý tok říčky Javorky a dolní úseky Lukaveckého a Chotečského potoka. Všechny toky protékají spíše bezlesou zemědělskou krajinou. Střídají se regulované a neregulovaé úseky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.200 ha 0.03 2.49
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 154.888 ha 24.41 3.23
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.777 ha 0.44 2.03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.897 ha 0.14 2.33
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.174 ha 0.03 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.832 ha 0.13 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.265 ha 0.67 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 19.606 ha 3.09 3.29
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.012 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.290 ha 0.68 2.72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.202 ha 0.03 3.76
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.213 ha 0.03 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.047 ha 0.01 3.69
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.908 ha 0.3 2.75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 45.968 ha 7.25 3.99
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Měkkýši Pisidium moitessierianum hrachovka nepatrná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 85 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.