Na Plachtě

R.HK.09
Localisation: 50.187977N 15.858632E
Area: 47.905 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 239 - 248 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Na poměrně malém území dřívějšího vojenského cvičiště je zastoupeno velké množství společenstev, 2 rybníky s porosty ostřic a rákosin, slatinná louka, písčité deprese zatopené vodou, vřesoviště, krátkostébelné trávníky, druhově bohaté lemy lesa, bažinná olšina. Na území bylo zaznamenáno celkem 2 439 taxonů organismů, z toho 102 druhy chráněné vyhláškou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.730 ha 1.52 3.37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.372 ha 2.86 3.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.521 ha 3.18 3.09
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.022 ha 0.05 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.097 ha 0.2 1.54
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.284 ha 0.59 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.077 ha 2.25 3.86
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.109 ha 4.4 2.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.753 ha 1.57 2.2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.378 ha 4.96 3.81
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.944 ha 1.97 2.08
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.243 ha 8.86 3.8
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.540 ha 1.13 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.385 ha 0.8 2.02
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.194 ha 0.41 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Bagous lutulosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Bagous robustus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Bagous tempestivus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Longitarsus callidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Bagous glabrirostris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 106 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.