Oskovec I., II

R.HO.02
Localisation: 48.902447N 17.264823E
Area: 15.664 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 150 - 155 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les s převahou topolu. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.431 ha 2.75 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.004 ha 6.41 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 13.031 ha 83.19 1.54
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.135 ha 0.86 2.71
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.130 ha 0.83 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agnathus decoratus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Trox perrisii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.