Písečný rybník

R.HO.03
Localisation: 48.96356N 17.152871E
Area: 49.631 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Větší, nyní značně eutrofizovaný rybník s členitými břehy s většími rákosovými porosty, porosty vodních rostlin a slatinnou loukou u JV břehu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13.800 ha 27.81 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.056 ha 0.11 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.341 ha 0.69 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.416 ha 10.91 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.604 ha 1.22 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.179 ha 0.36 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.187 ha 2.39 1.39
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.008 ha 0.02 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.107 ha 6.26 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus sinuatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Cryptocephalus sexpunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Bagous rotundicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 136 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.