Niva potoka Kazivce

R.HO.04
Localisation: 48.904151N 17.615871E
Area: 39.663 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 450 - 519 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o původní tok potoka v různě široké nivě, se slepými rameny, pobřežními křovinami, nivními loukami a prameništi na přilehlých svazích.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 5.821 ha 14.68 1.43
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.487 ha 6.27 1.63
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.953 ha 4.92 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.079 ha 10.28 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.511 ha 1.29 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.525 ha 8.89 1.58
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.803 ha 12.11 1.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.235 ha 3.11 1.13
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.535 ha 3.87 1.82
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.152 ha 0.38 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.251 ha 3.15 1.4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.370 ha 0.93 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.004 ha 0.01 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.112 ha 7.85 3
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2.048 ha 5.16 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea stenolepis chrpa úzkoperá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium pannonicum pcháč panonský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Clematis recta plamének přímý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový Silně ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.